Administrative Faculty

Administrative Faculty:

Mr. Sonar Ganesh Rajaram
 • Name: Mr. Sonar Ganesh Rajaram
 • Designation: O.S.
Mr. More Sanjay Madaku
 • Name: Mr. More Sanjay Madaku
 • Designation: Sr.Clerk
Mr. Patil Dilip Santosh
 • Name: Mr. Patil Dilip Santosh
 • Designation: Jr.Clerk
Mr. Nikam Manoj Narayan
 • Name: Mr. Nikam Manoj Narayan
 • Designation: Jr.Clerk
Mr. Patel Dashrath Ukha
 • Name: Mr. Patel Dashrath Ukha
 • Designation: Lab Asst.
Mr. Chaudhari Bansilal Tukaram
 • Name: Mr. Chaudhari Bansilal Tukaram
 • Designation: Lab Att.
Mr. Gujarathi Mehul Rajesh
 • Name: Mr. Gujarathi Mehul Rajesh
 • Designation: Jr.Clerk
Mr.Rajput Sandesh Ravindra
 • Name: Mr.Rajput Sandesh Ravindra
 • Designation: Jr.Clerk
Mr. Chachare Pandharinath Hiraman
 • Name: Mr. Chachare Pandharinath Hiraman
 • Designation: Lab Asst.